Geenivaramu isiksuseuuring!

Tartu Ülikooli Eesti geenivaramu isiksuseuuringu eesmärgiks on senisest paremini mõista, kuidas on omavahel seotud inimeste isiksus, kogemused, tervis ja geenid.

Tänaseks on uuringu andmekogumine lõppenud ning käib töö andmete analüüsimisega. Kokku osales uuringus ligi 80 000 geenidoonorit – oleme Teile selle eest siiralt tänulikud! See maailmas ainulaadne uuring mõõtis isiksust põhjalikumalt kui paljud varasemad sarnased uurimistööd. Samuti plaanime mõne aasta pärast kutsuda uuesti geenidoonoreid isiksusetesti täitma, et otsida selgitusi, mis põhjustel isiksuseomadused ajas muutuvad.

Isiksusetest

Kõikidel geenidoonoritel oli võimalus vastata veebiküsimustikule, mis võttis aega umbes 25–40 minutit. Testi täitmise järel said osalejad personaalselt tagasisidet oma põhiliste isiksuseomaduste kohta.

Kuidas hindame isiksust?

Peamiselt liigitatakse inimeste loomus isiksusepsühholoogias viide gruppi.

Iga grupp koosneb paljudest alatahkudest. Näiteks neurootilisus koondab ka muretsemist, lootusetust, nukrust, kadedust, ärrituvust ja palju muud.

Geenivaramu isiksuseuuring on ainulaadne, sest varasemalt pole uuritud Suure Viisikut niivõrd sügavuti. Isiksuse põhjalikuks mõõtmiseks oleme koostöös Tartu Ülikooli psühholoogidega välja töötanud spetsiaalse isiksuse testi.

Miks inimesed erinevad?

On hästi teada, et geneetiliselt sarnased inimesed kalduvad sarnanema ka oma iseloomuomaduste poolest. Muuhulgas kujundab inimese loomust ka elukogemus. Siiski on veel väga palju veel teadmata, miks me üksteisest ikkagi erineme.

Selles uuringus otsime täpsemaid seoseid geenide, keskkonna ja isiksuse vahel – näiteks, miks mõnel inimesel on suurem tahtejõud kui teisel.

Isiksus on oluline

Isiksus mängib olulist rolli pea igas eluvaldkonnas. Selle mõistmine aitab teha arukaid otsuseid näiteks sobiva töö ja töötaja kokku viimisel. See saab olla abiks ka näiteks personaalmeditsiinis, võimaldades arstidel anda inimeste eripäradega arvestavaid soovitusi. Näiteks sobib mõnele inimesele üks viis haiguste ennetamiseks või raviks, teisele aga teine.

Lisaks isiksust kujundavatele teguritele soovime selles uuringus põhjalikult kirjeldada isiksuse seoseid tervisega.

Sinu andmed on kaitstud

Kasutame geenidoonoritelt saadud andmeid üksnes teadustöös statistiliste seaduspärade uurimiseks, et paremini mõista, kuidas on omavahel seotud inimeste isiksus, kogemused, tervis ja geenid.

Küsimustikul ei ole nime, vaid ainult uuringukood, mistõttu on vastuste konfidentsiaalsus kaitstud parimal võimalikul viisil.

Uuringut on hinnanud Eesti bioeetika ja inimuuringute nõukogu.

Täiendav info uuringu kohta

Kes saavad uuringus osaleda?

Kõik geenidoonorid on oodatud uuringus osalema. 

Miks ma sain uuringu kutse?

Uuringu kutse saadame kõikidele geenidoonoritele. Teie kontaktandmed saime geenivaramu andmebaasist, kuhu need lisati Teie liitumisel geenivaramuga.

Kas uuringus osalemiseks pean ootama kirjalikku kutset meilile?

Ei, kirjalikku kutset ei pea ära ootama, vaid võib logida ka kohe sisse ankeet.geenidoonor.ee keskkonda ning asuda küsimustikku täitma. Võib juhtuda, et Teie meilile ei jõuagi kutset, sest Teie kontaktandmed on vahepeal muutunud.

Mida teha, kui küsimustiku keskkonda sisse logides tuleb teade kasutajakonto puudumisest või muu sisse logimisega seotud probleem?

Sel juhul palun saatke meiliaadressile info@geenidoonor.ee oma isikukood ja täisnimi, et saaksime selle probleemi esimesel võimalusel lahendada.

Mida teha, kui küsimustikku täites esinevad tehnilised probleemid?

Suure vastamishuvi tõttu võib esineda meie süsteemis kohati tõrkeid. Palume sellistel hetkedel kannatlikku meelt ning soovitame mõne aja möödudes uuesti proovida. Kui küsimustikku täites logis server Teid küsimustiku keskkonnast välja, siis võite kohe või mõne aja pärast logida keskkonda uuesti sisse ning jätkata küsimustiku täitmist sealt, kus pooleli jäite.

Kas uuringu kohta saab tagasisidet?

Jah, kõik uuringus osalejad saavad personaalset tagasisidet oma peamiste isiksuseomaduste kohta. Tagasiside kuvatakse pärast küsimustele vastamist ekraanile ja saadetakse soovi korral osaleja meilile. Samas antakse osalejale võimalus tagasisidest enne selle kuvamist loobuda.

Millest tagasiside koosneb?

Tagasisidet saab viie põhilise isiksuseomaduste grupi (nn Suur Viisiku) kohta: avatus, sotsiaalsus, meelekindlus, ekstravertsus ja neurootilisus. Personaalne tagasiside arvutatakse osaleja antud vastuste põhjal, võrreldes neid teiste inimeste vastustega, mis on kogutud eelnevas uuringus. Iga omaduse osas saab geenidoonor teada, kas tema skoor on kõrge (kõrgem kui 67 protsendil vastajatest), keskmine või hoopis madal (madalam kui 33 protsendil vastajatest). Testi eesti- ja venekeelsed versioonid ning tagasiside on identsed, ehkki tagasiside arvutamisel kasutatakse eelnevas uuringus vastavalt kas eesti või vene keeles vastanute andmeid.

Kui täpne on isiksuse mõõtmine? 

Mõõtmise täpsus ja seeläbi ka saadav tagasiside sõltuvad vastaja enda ja varasemalt teiste testitäitnute poolt antud vastustest. Mida hoolikamalt testi täita, seda täpsemad on mõõtmine ja saadav tagasiside. Ehkki isiksuseomaduste mõõtmine on psühholoogiliste mõõtmiste kontekstis üsna kõrge usaldusväärsusega, pole tegemist siiski “silmaga nähtavate ja käega katsutavate” tunnustega ja seetõttu on mõõtmised paratamatult ebatäpsemad kui näiteks täppisteadustes. Näiteks, saades mõne tunnuse osas tagasisideks “kõrge” või “madal”, on umbes 80% tõenäosus, et teistkordsel mõõtmisel saadaks sama tulemus. Tasub tähele panna, et testitäitjale ootamatu tagasiside võib tuleneda ka sellest, et tema vastuseid võrreldakse teiste inimeste vastustega. Näiteks võib testitäitja pidada ennast vähe ekstravertseks, aga kui teised inimesed on nende vastuste põhjal veel vähem ekstravertsed, võib tagasisideks olla “keskmine”: see ei ole mõõtmisviga, lihtsalt inimesel pole “palja silmaga” võimalik ennast teistega võrrelda nii nagu hoolikalt koostatud testid seda võimaldavad.

Kuidas saan kontrollida, kas ma olen geenidoonor?

Kõige lihtsam võimalus on proovida näiteks ID-kaardi või Smart ID-ga sisse logida geenivaramu küsimustike keskkonda aadressil ankeet.geenidoonor.ee. Kui sisselogimine õnnestub, olete geenidoonor. Kui sisselogimine ei õnnestu, kuid siiski arvate, et olete geenidoonor, siis palun kirjutage e-kiri aadressile info@geenidoonor.ee koos oma nime ning isikukoodiga ning me kontrollime selle oma andmebaasist esimesel võimalusel üle.

Kas uuringus osalemiseks peab minu kohta testi täitma ka minu tuttav?

Ei pea, lihtsalt palume Teil võimaluse korral soovitada kedagi, kelle võiksime kutsuda Teid iseloomustama. Isiksuse võimalikult täpseks mõõtmiseks on eriti hea, kui uuritava inimese isiksust hindab lisaks temale endale ka mõni tema tuttav, sest mõned isiksuseomadused on paremini nähtavad teistele kui inimesele endale ja kaks hinnangut koos annavad tihti täpsema tulemuse kui ainult üks hinnang. Tuttava antud vastused jäävad uuringus anonüümseks nii Teile kui meile ja neid ei kasutata tagasiside andmiseks. Neid kasutatakse statistilistes analüüsides isiksuse, geenide, kogemuste ja tervise seoste täpsemaks kirjeldamiseks.

Mille poolest erineb see isiksusetest teistest sarnastest?

Uuringus kasutatav test on koostatud isiksuseomaduste mõõtmiseks nii põhjalikult ja usaldusväärselt kui võimalik. Test on Tartu ülikooli ja Edinburghi ülikooli teadlaste kaheaastase töö tulemus ja koostatud tuhandete eelnevate testitäitjate abiga. Seega võib olla kindel, et tegemist on asjatundjate poolt hoolega koostatud testiga.

Kes näeb minu andmeid?

Geeni- ja muud terviseandmed säilitatakse geenivaramus pseudonüümitult ehk kodeeritult. See tagab, et isikuandmeid ei saa siduda tervise- ega geeniandmetega. Teadusuuringutes kasutatakse geenidoonorite andmeid vaid kodeeritud kujul ning teadlased geenidoonorite isikuandmeid ei näe. Teie andmeid ei väljastata Teie arstile, kui Te pole andnud selleks nõusolekut.