Heaolu ja vaimse tervise uuring

Rohkem kui 86 000 geenidoonorit osales 2021. aasta kevadel Tartu Ülikooli Eesti geenivaramu vaimse tervise ja heaolu uuringus. Sellise mastaabi ja nii põhjaliku lähenemisega vaimse tervise uuringut ei ole varem Eestis tehtud.

Missugused on uuringu tulemused?

Uuringu küsimustik oli põhjalik ja kaardistas vastaja vaimset tervist erinevatest aspektidest alates läbielatud sündmustest kuni elustiiliteguriteni välja. Kogutud andmed kinnitavad levinud statistikat, et üle poole inimestest on kogenud elu jooksul mõnda vaimse tervise probleemi. Sama paljudel uuringus osalenud geenidoonoritel oli vastamise hetkel kõrge risk mõne vaimse tervise probleemi tekkimiseks.

Viis kõige levinumat vaimse tervise probleemi meie uuringu põhjal on:

 1. depressioon;

 2. üldistunud ärevushäire;

 3. häirunud söömiskäitumine;

 4. alkoholi kuritarvitamine;

 5. aktiivsus- ja tähelepanuhäire.

Levimus varieerub vanusegrupiti ja sugude lõikes.

Depressiooni kui kõige levinuma vaimse tervise häire suurimateks riskiteguriteks on:

 • Naissugu – umbes 24%-l meestest on elu jooksul kõrge risk depressiooni haigestuda, aga naiste seas on see lausa üle 37%.
 • Geneetiline risk – kõrge geneetilise eelsoodumusega inimestel on kuni kaks korda kõrgem risk haigestuda elu jooksul depressiooni võrreldes madala geneetilise eelsoodumusega inimestega.
 • Traumaatilised ja stressirohked elusündmused – nende hulka saab lugeda näiteks füüsilist, seksuaalset või emotsionaalset väärkohtlemist, sõltuvushäirega pereliikmega kooselamist või lähedase ootamatut kaotust, mis kõik võivad jätta inimese vaimsele tervisele oma jälje.
 • Vähene sotsiaalne toetus – mistahes vaimse tervise murede eest aitab kõige rohkem kaitsta sotsiaalne toetus ehk lähedased inimesed.
 • Vähene füüsiline aktiivsus – regulaarne tervisesport võib aidata vähendada depressiooni tekkeriski, kuna see parandab meeleolu ja vähendab stressi.
 • Probleemid unega – uni mängib olulist rolli emotsionaalse seisundi reguleerimisel.

Võtmenäitajad

53%

on kogenud vaimse tervise probleeme, mis on takistanud igapäevaseid tegevusi

43%

on hiljuti kogenud läbipõlemist

80%

on saanud vaimse tervise probleemide korral abi ravimitest

78%

leidsid, et elu on tähendusrikas

58%

18–29-aastastest noortest on tundnud, et elu pole elamist väärt

21%

on elu jooksul esinenud enesetapumõtteid

36%

kannatasid vastamise ajal uneprobleemide käes

30%

elasid lapsepõlves koos sõltuvushäirega vanemaga

29%

on kogenud täiskasvanuna lähisuhtevägivalda

62%

meestest on regulaarselt kuritarvitanud alkoholi mõnel eluperioodil

36%

tajusid vähest sotsiaalset tuge

37%

naistest on esinenud elu jooksul kõrge depressiooni risk ehk tõenäosus haigestuda

Uudista teemakategooriate kaupa uuringu tulemusi lähemalt

Keskmise uuringus osaleja profiil

Kokku osales uuringus lausa 86 244 inimest, mis teeb sellest suurima osalejate arvuga vaimse tervise uuringu Eestis. Osalejate keskmine vanus oli 47,7 eluaastat ning suurem osa (71%) vastajatest olid naised. Veidi üle poole vastajatest elasid Eesti suurtes linnades ning olid kõrgharidusega. On rõõmustav, et 88% vastajatest pidasid end õnnelikuks ning 78% vastajatest leidsid, et nende elu on tähendusrikas.

Üldine vaimne tervis

Igapäevast toimetulekut häirinud vaimse tervise probleeme on mingil eluperioodil kogenud üle poole osalejatest. Sellest hoolimata oli neist vaimse tervise probleemide osas spetsialistidelt abi otsinud vaid 38%, ravimeid tarvitanud 20% ja psühhoterapeutilistes sekkumistes osalenud 16%. Kuigi küsimustiku täitjatest oli hiljutist läbipõlemist kogenud 43% osalejatest, hindas enamik oma vaimset tervist vastamise ajal (2021. a kevad) siiski pigem heaks või väga heaks.

Vaimse tervise probleemid elu jooksul

Vaimse tervise abi otsimine elu jooksul

Psüühikahäire diagnoos elu jooksul

Psühhiaatriliste ravimite kasutus elu jooksul

Ravimite oodatud mõju

Psühhoteraapia / nõustamine / grupiteraapia

Vaimne tervis vastamise hetkel

Stress viimasel ajal

Läbipõlemine viimasel ajal

Psüühikahäire risk vastamise hetkel

Kõrge depressiooni risk vastamise hetkel oli umbes 27% osalejatest. Kõige haavatavamateks võib pidada kuni 30-aastaseid naisi, kelle hulgas oli kõrge depressiooni risk 47%. Alkoholi kuritarvitamise ja sõltuvushäirete kõrge risk oli vastajate hulgas umbes 12%, ent märkimisväärselt suurem oli see just 45–59-aastaste meeste hulgas (23%). Mõne hinnatud psüühikahäire kõrge risk oli ligi pooltel vastajatest, kõige kõrgemama riskiga olid kuni 30-aastased naised, kelle risk ulatus 69%-ni.

Depressiooni risk vastamise hetkel

Üldistunud ärevuse risk vastamise hetkel

Paanikahäire vastamise hetkel

Traumajärgse stressihäire risk vastamise hetkel

Aktiivsus-ja tähelepanuhäire risk vastamise hetkel

Häirunud söömiskäitumine (piiramine, liigsöömine)

Alkoholi kuritarvitamine ja sõltuvuse risk

Psüühikahäire risk vastamise hetkel

Psüühikahäire risk kogu elu jooksul

Depressiooni kõrge risk kogu elu jooksul oli umbes 33% osalejatel. Mõnevõrra kõrgem oli risk nooremas eas inimestel ning vanusega see risk järk-järgult väheneb. Sarnane muster peegeldus ka üldistunud ärevuse osas – kõrge risk esines 27% vastajatest. Seevastu oli maania kõrge riskiga inimesi suhteliselt vähe, jäädes 1% kanti.

Depressiooni risk elu jooksul

Üldistunud ärevuse risk elu jooksul

Maania risk elu jooksul

Psüühikahäire risk elu jooksul

Suitsiidirisk

Paraku on elutüdimusmõtted küllalt sagedased – mingil hetkel on üle 40% vastajatest tundnud, et elu pole elamist väärt. Just nooremate vastajate seas olid elutüdimusmõtted veelgi enam levinud. Suitsiidmõtteid on esinenud 21% vastajatest ja 12% on teinud plaane endalt elu võtmiseks. On murettekitav, et 3% osalejatest on teinud elu jooksul suitsiidkatse, sealhulgas neist 0,3% ehk 241 inimest vastamise hetkele (2021. aasta kevadel) eelneva aasta jooksul.

Elutüdimusmõtted

Soov olla surnud

Suitsiidimõtted

Suitsiidiplaan

Suitsiidikatse elu jooksul

Suitsiidikatse viimase aasta jooksul

Rasked mõtted elu jooksul

Traumaatilised sündmused

Märkimisväärne hulk vastajatest on kogenud elu jooksul traumaatilisi sündmusi: vähemalt üks traumaatiline kogemus on olnud lapsepõlves 60% ja täiskasvanueas 84% vastajatest. 30% osalejatest on lapsepõlves elanud koos sõltuvushäirega vanemaga ja 25% on kogenud emotsionaalset vägivalda. Rohkem kui pooled osalejad on täiskasvanuna kogenud lähedase ootamatut surma ning 31% on olnud majanduslikes raskustes. Täiskasvanueas on naised suurema tõenäosusega kogenud lähisuhte- ja seksuaalvägivalda ning mehed füüsilist vägivalda.

Traumaatilised sündmused lapsepõlves

TRAUMAATILISED SÜNDMUSED LAPSEPÕLVES % VASTAJATEST KOKKU MEES NAINE
Teil ei olnud lapsepõlves piisavalt süüa, pidite kandma määrdunud riideid või Teie elus polnud inimesi, kes Teid kaitseks või Teie eest hoolitseks? 9,4 9,4 9,4
Kaotasite vanema lahutuse, hülgamise, surma või muu põhjuse tõttu 27,8 27,1 28,0
Elasite koos kellegagi, kellel oli depressioon, mõni muu psüühiline häire või kes üritas sooritada enesetappu 11,9 8,2 13,4
Elasite koos kellegagi, kellel oli probleeme uimastite või alkoholi liigse tarvitamisega 31,0 24,4 33,7
Teie vanemad või mõni Teine täiskasvanu Teie kodus lõid, lükkasid, peksid või ähvardasid üksteist kahjustada 25,1 20,5 26,9
Elasite koos kellegagi, kes saadeti vanglasse 3,0 2,5 3,1
Teie vanem või mõni teine täiskasvanu Teie kodus sõimas, solvas või alandas Teid 24,8 18,6 27,4
Teie vanem või mõni teine täiskasvanu Teie kodus lõi, peksis, või tegi Teile mingil muul moel füüsiliselt haiget 20,3 19,9 20,4
Tundsite, et keegi Teie peres ei armasta ega väärtusta Teid 19,2 11,6 22,4
Kogesite soovimatut seksuaalset kontakti 5,9 1,4 7,7

Traumaatiliste sündmuste arv lapsepõlves

Traumaatilised sündmused täiskasvanueas

TRAUMAATILISED SÜNDMUSED TÄISKASVANUEAS % VASTAJATEST KOKKU MEES NAINE
Kas olete kunagi olnud pikema perioodi vältel tõsistes majanduslikes raskustes, kus teil ei olnud raha eluasemekulude katmiseks ja toidu ostmiseks? 31,3 29,6 32,0
Kas olete kunagi kogenud emotsionaalset, seksuaalset või füüsilist lähisuhtevägivalda? 28,8 13,7 35,0
Kas olete kunagi kogenud seksuaalset rünnakut kas tuttava või võõra poolt, kes ei kuulu Teie perekonda? 16,5 3,3 22,0
Kas olete kunagi olnud vägivaldse kuriteo ohver (füüsiline rünnak, röövimine jms)?  19,3 31,8 14,2
Kas Teiega on kunagi juhtunud tõsine õnnetus, mis oli või mida kogesite eluohtlikuna (liiklusõnnetus, tulekahju vms)? 30,5 40,2 26,6
Kas olete kunagi olnud ootamatu vägivaldse surma tunnistajaks (nt mõrv, enesetapp, õnnetuse tagajärg)? 11,8 18,6 9,0
Kas Teil on kunagi diagnoositud eluohtlik haigus? 10,8 12,5 10,1
Kas mõni Teile lähedane inimene on kunagi ootamatult surnud? 56,1 53,3 57,2
Kas olete kunagi kogenud mõnda muud eluohtlikku või äärmiselt stressirohket sündmust (näit. looduskatastroof, sõjapiirkonnas viibimine vms.) 11,0 17,2 8,4

Traumaatiliste sündmuste arv täiskasvanueas

Lähisuhtevägivald

Seksuaalvägivald

Füüsiline vägivald

Elustiil

Alkoholi kuritarvitamine ehk alkoholi tarvitamine tervistkahjustaval viisil on Eestis levinud – mingil eluperioodil on iganädalaselt või igapäevaselt seda teinud ligi 25% uuringus osalejatest, kusjuures rohkem mehed (üle 40% vastanud meestest).
Uneprobleemide käes kannatasid vastamise ajal 36% osalenutest ning vanuse kasvades need sagenesid.
Kuni 30-aastased kasutasid nutiseadmeid väljaspool tööaega vanemate inimestega võrreldes oluliselt rohkem. Näiteks veetsid üle poole neist sotsiaalmeedias rohkem kui kaks tundi päevas.
Üle poole vastanutest harrastas tervisesporti vähemalt kahel korral nädalas.
Uuringus osalejad hindasid sotsiaalset tuge enamasti keskmiseks, ent ligi kolmandik vastajatest tunnetas madalat sotsiaalset tuge.

Regulaarne nikotiinitoodete tarvitamine mõnel eluperioodil

Regulaarne alkoholi kuritarvitamine mõnel eluperioodil

Regulaarne narkootikumide tarvitamine mõnel eluperioodil

Tervisesport

Uneprobleemid vastamise hetkel

Hasartmängimine viimasel aastal

Nutiseadmete kasutus päevas töövälisel ajal

Sotsiaalmeedia kasutus päevas töövälisel ajal

Videomängude mängimine päevas

Tajutud sotsiaalne tugi

Mida uurivad teadlased kogutud andmete põhjal edasi?

Uuringus kogutud andmete põhjal on avaldatud ülevaatlik ingliskeelne teadusartikkel, mis on leitav siit.

Edasi aitavad kogutud ainulaadsed andmed teadlastel täpsemini uurida vaimse tervise ja heaolu geneetilisi ja keskkondlikke mõjutegureid ning panustada personaalsemate abivõimaluste väljatöötamisse.

Näiteks uurivad teadlased:

 • milline on psüühikahäirete sümptomite geneetika
 • kuidas geenid ja keskkond – näiteks stress ja stressirohked elusündmused – mõjutavad heaolu ja vaimset tervist
 • millist mõju avaldavad vaimse tervise probleemid või nende geneetiline eelsoodumus füüsilisele tervisele, näiteks südame-veresoonkonna ja hingamisteede haiguste riskile
 • kuidas saab uusi avastusi vaimse tervise geneetika valdkonnas rakendada personaalmeditsiinis, näiteks vaimse tervise probleemide paremaks diagnoosimiseks ning efektiivsemaks raviks
 • miks mõnel inimesel tekivad ravimite kõrvaltoimed ning kuidas saaks leida geeniandmete abil igale abivajajale sobivaima ravimi

Igaühel meist on oma vaimse tervise kiiksud

Vaata videotest, missuguste vaimse tervise teemadega puutuvad kokku tuntud Eesti inimesed.

Miks kukutas Ivo Linna supipoti 5. korruse rõdult alla?

Miks tunneb Genka, et ta peab astuma uksepiidale?

Miks tekib Ülle Lichfeldtil vahete-vahel autoga sõites paanikahoog?

Miks ei saa Kristel Aaslaid pahade mõtete loigust välja?

Miks peab Üllar Saaremäe monoloogi?

Miks ei jää Liisi Eesmaa õhtuti voodis magama?

Täiendav info vaimse tervise kohta

Kui tegemist on pakilise murega, siis helista:

Lasteabi: 116111 (24h)

Emotsionaalse toe ja hingehoiu telefon 116 123 (igapäevaselt kl 10-00)

Eluliin: 6558 088 (eesti keel), 655 5688 (vene keel) (igapäevaselt kl 19-07)

Või pöördu erakorralisele vastuvõtule

Psühhiaatriakliiniku valvetuba Tallinnas: 6172 550 (24h)

Psühhiaatriakliiniku valvetuba Tartus: 731 8764 (24h)

Psühhiaatriaosakonna valvetuba Pärnus: 516 0379 (24h)

Psühhiaatriakliiniku valvetuba Viljandis: 435 4255 (24h)

Erakorralise meditsiini osakond Ahtmes: 331 1074 (24h)

Erakorralise meditsiini osakond Narvas: 357 1795 (24h)

Rohkem infot vaimse tervise kohta ning palju kasulikke nõuandeid pingetega toimetulekul leiab MTÜ Peaasjad koduleheküljel peaasi.ee.

Täiendav info uuringu kohta

 • Seda uuringut on hinnanud Eesti bioeetika ja inimuuringute nõukogu. Uuringu kutse saatmiseks kodeerisime Sinu andmed tagasi vastavalt Inimgeeniuuringute seaduse sätetele ning Eesti bioeetika ja inimuuringute nõukogult saadud nõusolekule.
 • Uuringus kogutud andmeid kasutatakse vaid teadustööks, mille eesmärk on parandada meie teadmisi heaolu ning vaimset tervist mõjutavate geneetiliste ja keskkonnast tulenevate tegurite kohta. Uurijatele ei väljastata kunagi isikuandmeid.
 • Teadusprojekti toetab Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fond (projekt number 2014-2020.4.01.15-0012), Eesti Teadusagentuur (projektid number PSG615 ja RITA1/02-112) ning Eesti Teadusagentuur koostöös NordForskiga (projekt number 105668).